Invitation plp

खालील plp फाईल डाऊनलोड करून zip फाईल mobile मध्ये Extract करा. 

Zip फाईल Extract झाल्यावर pixallab application मध्ये आपल्या plp फाईल open करा. 

Plp file open कसे करायचे हे सर्व video मध्ये सांगितले आहे.

सर्व plp file add झाल्यावर video मध्ये सांगितल्या प्रमाणे text edit करू शकता.
●लग्न पत्रिका video editing 👇                                

●All PLP file Download link