alight motion wedding invitation plp

खालील plp फाईल डाऊनलोड करून zip फाईल mobile मध्ये Extract करा. 

Zip फाईल Extract झाल्यावर pixallab application मध्ये आपल्या plp फाईल open करा. 

Plp file open कसे करायचे हे सर्व video मध्ये सांगितले आहे.

●All PLP file Download link